Objednávací formulár


  ZDRAVIE VAŠICH MILÁČIKOV JE PRE NÁS PRIORITOU

  NÁŠ TEAM

  Služby

  Cenník služieb

  Rôzne

  od 20

  • Základné vyšetrenie zvieraťa 25 €
  • Vyšetrenie krvi základné (krvný obraz, biochémia, odber) 30 - 55 €
  • Diagnostické zobrazovanie(jeden orgánový systém) 35 - 45 €
  • Ošetrenie uší bez anestézie(jednorázovo) 20 €
  • Ošetrenie uší v sedácii 40 €
  • Čipovanie zvierat 30 €

  Pre havka

  od 21

  • Besnota 21 €
  • Infekčné choroby 26 €

  Pre mačičku

  od 21

  • Besnota 21 €
  • Infekčné choroby 27 - 29 €

  Sanitka

  od 10

  Ochrana osobných údajov

  Ochrana osobných údajov

  1GDPR- kliknutím rozbalíte
  • Informácia o spracúvaní osobných údajov (podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).
  • Prevádzkovateľ: VetCentrum Ružinov s.r.o., Na križovatkách 35/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47 540 613, DIČ: 2024007491.
  • Zodpovedná osoba: adresa: Doležalova 17, 821 04 Bratislava, e-mail: info@veterinaruzinov.sk
  • Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, email, telefónny kontakt.
  • Zdroj získania osobných údajov: zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi.
  • Účel a právny základ spracúvania: osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami a ich spracúvanie je nevyhnutné za účelom poskytovania veterinárnej starostlivosti na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti, zákonom o komore veterinárnych lekárov, zákonom o lieku, zákonom o dani z príjmov, zákonom o dani z pridanej hodnoty a zákonom o účtovníctve.
  • Dotknuté osoby: klienti veterinárnej polikliniky, zamestnanci veterinárnej polikliniky.
  • Doplňujúce informácie:
  •  Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám, ktorí Veterinárnej poliklinike poskytujú odborné veterinárne, účtovné, právne či IT služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností Veterinárnej polikliniky stanovených jej všeobecne záväznými právnymi predpismi či v záujme uplatnenia a/alebo ochrany nárokov a práv poskytovateľa voči klientovi. Pred odovzdaním osobných údajov tretej osobe je vždy poskytovateľom s touto osobou uzatvorená písomná zmluva upravujúca spracovanie osobných údajov, ktorá obsahuje príslušné záruky pre spracovanie osobných údajov. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj ďalším subjektom, ale vždy len vtedy, ak im bude svedčiť zákonný dôvod pre prístup k týmto osobným údajom (napr. Orgány činné v trestnom konaní, iné kontrolné orgány so zákonným splnomocnením pre prístup k informáciám atď).
  •  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 39 Zákona č. 18/2018 Z.z.
  •  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle § 39 Zákona č. 18/2018 Z.z. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
  •  Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.
  •  Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
  •  Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
  • Doba uchovávania údajov: Prevádzkovateľ archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa klienta po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Po je uplynutí sú údaje vymazané. Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú a neprenášajú do tretích krajín.
  • Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov
  • Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok) týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:
  •  právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  •  právo na opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  •  právo na vymazanie osobných údajov, resp. právo na zabudnutie ( článok 17 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.) po uplynutí zákonných lehôt
  •  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  •  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ( článok 21 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  •  právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  •  právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  •  právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad (článok 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.) v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje finančná správa spracúva neoprávnene, môže v zmysle ustanovenia článku 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. podať Úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  • V Bratislave, dňa 18.5.2018

  Kontakt

  mapa

  Ordinačné hodiny

  • 9 - 21
  • 9 - 14